Gedragscode trainers

Al onze trainers, assistenten en vrijwilligers hebben de onderstaande gedragscode gelezen en ondertekend voor akkoord:

Gedragscode

 1. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen op grond van ras, geslacht,
  nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging,
  politieke gezindheid of burgerlijke staat, dan wel op andere gronden die tot gevolg
  kunnen hebben dat direct of indirect toch onderscheid wordt gemaakt op genoemde
  gronden, met betrekking tot:

  a. het verstrekken van informatie over de mogelijkheden om sportieve recreatieve
  activiteiten te beoefenen of op andere wijze daarbij betrokken te zijn; de
  inschrijving en/of toelating van leden;
  b. een uitzondering kan worden gemaakt naar nationaliteit indien dit onderscheid
  is gebaseerd op internationale regels; de toelating van toeschouwers bij
  recreatieve activiteiten;
  c. een uitzondering kan worden gemaakt indien noodzakelijk ter voorkoming van
  ongeregeldheden tussen supportersgroepen bij onder meer de verkoop van
  toegangskaarten en de toewijzing van plaatsen; de vaststelling en inning van
  contributiebijdragen, entree- en deelnamegelden;
  d. de toegang tot, en het beschikbaar stellen van faciliteiten;
  e. de omgangsvormen, gedragsregels en voorschriften, de verschillende zeden,
  gewoonten en voorkeuren van een ieder; ten aanzien van omgangsvormen,
  kleding, lichamelijke hygiëne en taalgebruik worden uitsluitend functionele eisen
  gesteld; de beoordeling en waardering van verrichtingen;
  f. de samenstelling van teams en indeling in competities, selectie voor
  vertegenwoordigende teams of afvaardiging naar kampioenschappen; de
  werving en selectie voor bestuurders, professionals of vrijwilligers op elk niveau;
  g. bij de vaststelling van de functie-eisen en bij de keuze van de wervingsmethodes
  en selectieprocedures wordt het principe van gelijke kansen als uitgangspunt
  gehanteerd; verdeling van taken en verantwoordelijkheden van bestuurders,
  professionals of vrijwilligers, de vaststelling en toekenning van vergoedingen en
  beloningen, doorstroming en promotie naar betere posities of hogere
  functieniveaus, beëindiging van arbeidsrelaties of ontheffing van taken;
  h. werving en selectie voor opleidingen, cursussen en applicaties, en beoordeling
  van verworven kennis of bekwaamheid.
 2. Discriminerende uitingen, in woord of gebaar, in geschrift, op spandoek, door middel van graffiti of op andere wijze of in de vorm van kleding uitingen zijn niet toegestaan.
 3. Iedereen die zich binnen de Sportieve Recreatie schuldig maakt aan discriminatie, toeschouwers daaronder begrepen, wordt door de Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider terecht gewezen. In het geval van een vereniging of sportclub wordt er melding gemaakt bij het bestuur en deze zal het terechtwijzen op zich nemen en, in ernstiger gevallen of bij voorwaardelijke opzet of opzettelijk handelen, bestraffen. De directie of het bestuur treft zo nodig maatregelen.
 4. Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige sporters.
 5. Bedenk dat jongeren ook ander interesses hebben, motiveer ze.
 6. Deel daar waar mogelijk is deelnemers in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 7. Bedenk dat deelnemers voor hun plezier spelen en iets willen leren, dit kan formeel leren zijn door middel van sport als informeel leren door middel van spel.
 8. Winnen kan en is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 9. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
 10. Deelnemers hebben een begeleider nodig die zij respecteren. Andersom moeten begeleiders alle deelnemers respecteren.
 11. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede spel- en sportactiviteiten en van groei en ontwikkeling van doelgroep/publieksgroep.
 13. Stimuleer, activeer, motiveer.
 14. Leer uw deelnemers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. Spelregels zijn wel aan te passen binnen de sportieve recreatie, maar wees hier duidelijk in en zorg er voor dat de spelregels hulpmiddel zijn om veilig, actief met elkaar te spelen.
 15. Respecteer ieders niveau en zorg er door uw spel voor, dat ook de minder bekwame deelnemer net zoveel aanbod komt als de betere speler.
 16. Zorg voor een gevarieerd programma waar iedereen zijn eigen kwaliteiten kan laten zien en waarbij het bewegen doel op zich is, waarbij denken, creativiteit en doen elkaar afwisselen.
 17. De Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider ziet er verzorgd uit en draagt kleding die veilig is, zowel voor hem zelf als voor de deelnemers of draagt de door de opdrachtgever verstrekte bedrijfskleding