Huishoudelijk regelement

Algemeen

 1. Het is de leden van Twimyo verboden misbruik te maken van hetgeen zij bij het beoefenen van de Taekwondo sport hebben geleerd. Houding en gedrag dienen zowel voor, tijdens en na de trainingen en lessen correct te zijn.
 2. De leden dienen steeds op tijd voor de lessen aanwezig te zijn, schone kleding te dragen en een schoon lichaam te hebben. In verband met de veiligheid zijn lange nagels niet toegestaan. Het dragen van horloges, sieraden en dergelijke is tijdens de lessen en trainingen niet toegestaan. Sieraden (zoals b.v. piercings) die niet afgedaan kunnen worden, zullen met behulp van tape moeten worden afgeplakt.
 3. Tijdens de lessen is het dragen van een wit taekwondo pak verplicht. Voor de beginners geldt voor een periode van maximaal 1 maand standaard sportkleding: een trainingsbroek en T-shirt.
 4. Het is de leden niet toegestaan een andere gradering/band te dragen, dan waartoe men gerechtigd is.
 5. De vakanties van Twimyo lopen zoveel mogelijk gelijk met de officiële schoolvakanties.
 6. Wijzigingen m.b.t. vakantiesluitingen zullen op tijd bekend gemaakt worden.
 7. Twimyo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade, noch voor zoekgeraakte of gestolen spullen, tijdens het verblijf bij Twimyo.
 8. De te volgen lesuren worden bepaald door de leiding in overleg met het lid. De keuze van lesuren wordt mede bepaald door de graduatie, leeftijd en lichaamsbouw van het lid.
 9. Bij wangedrag worden de betrokkenen geschorst; ze verliezen hun rechten doch behouden hun verplichtingen.

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend per maand verlengd.
 2. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail geschieden en gaat, met inachtneming van de opzegtermijn, in per eerste van de maand. Bij minderjarigen dient opzegging schriftelijk op per e-mail te geschieden door één der ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. De opzegtermijn voor alle lessen is één maand. Dat betekent in de praktijk:
  • Er wordt opgezegd bijvoorbeeld voor of op 31 augustus.
   Vanaf 1 oktober wordt geen contributie meer betaald.
  • Er wordt opgezegd bijvoorbeeld op 1 september.
   Over de volgende maand (oktober) wordt nog contributie betaald.
   Vanaf 1 november wordt er geen contributie meer betaald.

Contributie

 1. De contributies zijn exclusief lidmaatschap van de bond, inschrijfgeld voor toernooien, examengeld en de kosten voor diploma en band.
 2. Leden die vanwege een geldige reden gedurende langere tijd niet in staat zijn de lessen te volgen, dienen dit terstond bij de leiding kenbaar te maken. Ingeval een dergelijke periode meer dan één maand beslaat, kan de contributie tijdelijk stopgezet worden. Geldigheid van dit artikel wordt volledig bepaald door de leiding.
 3. De contributie wordt per bank overgemaakt of contant betaald. De contributie dient steeds bij vooruitbetaling op de eerste dag van de maand voldaan te worden (per bank of giro).
 4. Voor de eerste herinnering met betrekking tot betalingsachterstand wordt € 10,- in rekening gebracht.
 5. Voor een tweede herinnering wordt € 15,- in rekening gebracht.
 6. De kosten voor een eventueel incassobureau zijn voor rekening van het lid.
 7. Daar de kosten van de vereniging tijdens de vakanties door lopen, wordt tijdens de vakantie ook de contributie doorberekend.

 

Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, bepaalt de leiding de regel.

 

Datum reglement: april 2015